උසස් පෙළට නව විෂයයන් හතරක්

Wiia fm< wksjd¾h wOHdmkh hgf;a y÷kajd ÿka úIhhka 26 ka y;rla bj;a lr kj úIhhka y;rla y÷kajd §ug wOHdmk wud;HdxYh ;SrKh lr we;'

fjí ks¾udKlrKh" uDÿldx. ixj¾Okh" l,dj yd msßie,iqïlrKh iy mßir wOHhkh hk úIhhka fuf,i bj;a lr ;sfnk w;r ta fjkqjg mß.Kl oDVdx. yd cd,lrKh" ksuejqïlrKh" m‍%j¾Okh yd wf,úlrKh iy uqøKh hk úIhhka wÆ;ska y÷kajd §ug kshñ;h' idudkH fm< úNd.fha§ .‚;h yd bx.‍%Sis úIhhkag wvq ola‍I;djla olajk isiqkag by; úIhhka yeoEÍug we;s wmyiq;dj m‍%Odk jYfhka i,ld n,d tu úIhhka bj;a lsÍfï ;SrKh f.k ;sfnk w;r Bg wu;rj mdif,a § tu úIhhka yeoEÍfuka miq wdh;k.; mqyqKqjg fhduq lsÍfï§ o .egÆ u;= ù ;sfnk nj wud;HdxY wdrxÑ ud¾. mejiSh' tu úIhhka i|yd isiqka olajk wvq ola‍I;dj tu ;;a;ajhg o fya;= ù we;'


Wiia fm< wksjd¾h wOHdmk jevigyfka m<uq wÈhf¾ § mdi,a 42 lg isiqka 2400 fofkla we;=<;a flreKq w;r fojeks wÈhr hgf;a mdi,a 154 lg isiqka 6400 fofkla we;=<;a flß‚' f;jeks wÈhr hgf;a mdi,a 112 lg isiqka 5000 la muK we;=<;a lsÍug wud;HdxYh n,dfmdfrd;a;= fjhs'