ඔන්ලයින් පනත සම්මත වෙයි

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම අද (ජන. 24) පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 46කින් සම්මත විය. ඒ සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 108ක් හිමි වුණු අතර විපක්ෂව හිමි වූයේ ඡන්ද 62ක් පමණි. 
 ඒ අනුව, මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳපනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වූ බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ ය. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් විසින් මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත පළමු වර කියවීම සඳහා පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. ඊයේ (ජන. 23) දිනයේ පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද විමසීමක් පැවති අතර එහිදී වැඩි ඡන්දයෙන් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීමට තීරණය විය. එය විවාදයට ගැනීමට පක්ෂව ඡන්ද 83ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 50ක් පමණි.