මංගල මාතර පන්සල් යයි

ud;r m%foaYfha úydria:dk ;=kl ixj¾Ok lghq;= ms<sn| idlÉPd lsÍug uqo,a weu;s ux., iurùr uy;d Bfha ^08& tu úydria:dkj,g .sfhah'uqo,a wud;H ux., iurùr uy;d ud;r uyd uka;skao msßfjk" ud;r isßux., úydrh" ud;r fjf,af.dv iqoiqka uy úydrh hk úydria:dkj,g fufia .sfhah'

flfia fj;;a ud;r Èia;%slalfha úydria:dk fj; we;=,aùu ;ykï lrñka miq.shod ix> wd{djlao ksl=;a lf<ah'
fï w;r ;udg úydria:dj,g meñŒu ;ykï lf<a ;uka l< l=uk jrola ksidoehs fkdokakd nj uqo,a wud;H ux., iurùr uy;d mejeiSh'Bfha ^08od& ud;r Whkaj;a; l%Svdx.Kfh meje;s W;aijhl§ Tyq fï nj mejeiSh'fï ms<sn|j woyia oelajQ wud;Hdjrhd"

— fï fjkfldg fï j¾Ifha udi 5 g ú;rla ,xldfju fn!oaO úydria:dk 4124 la m‍%;sixialrKh i|yd re' ñ,shk 2090 la fjka lr,d ;sfhkjd' we;a; jYfhkau uu miq.shod m;a;f¾lska oelald .ñmy Èia;%slalfha mkai,a j,g uu tk tl ;ykï lr,d lsh,d' ux lrmq fudk jrolgo mkai,a j,g tk tl ;ykï lr,d ;sfhkafka lsh,d uu okafk keye'

wms ,xldj mqrdu cd;s wd.ï fNao j,ska f;drj ÈhqKq lrkak wNsfhda.j,g uqyqK foñka lghq;= lrkjd'˜

ux., iurùr uy;d iyNd.sfjk W;aijj,g iyNd.s fkdfjk f,i uyd ix>r;akh úiska miq.shod ud;rÈ ix> wd{djla mkjd ;snqKo fuu W;aijh i|yd iajdñka jykafia,d lsysmkula iïnkaOù isáhy'