නුවන් ප්‍රදීප් අබාධයකට ලක් වෙයි

f,dal l=i,dk tlaÈk ;rÕdj,shg tlaj isák Y%S ,xld lKavdhfï fõ. mkaÿ hjk l%Svl kqjka m%§ma wo ^09& mej;s mqyqKq ieishl§ wdndOhlg ,laj we;s nj jd¾;d fõ'l%slÜ wdh;kh i|yka lf<a fudyqf.a ol=Kq wf;a iq<e.s,a, ì§ hdulg ,laj we;s njhs'

kqjka m%§ma fï jk úg m%;sldr i|yd fhduqlr we;'fu fy;=fjka i;shl ld,hla hk ;=re ;r. i|yd iynd.s úh fkdyels jd¾;d fõ'fuf,i wndohlg ,la ùu fya;=fjka Tyqg ;rÕdj,sfhka bj;a ùug isÿjqjfyd;a liqka rdð;" Y%S ,xld lKavdhug tlajk nj i|yka  fõ'


Y%S ,xldj iyNd.s jk ó<Õ ;rÕh wksoaod nx.a,dfoaYh iuÕ ì%iag,a ys§ meje;aùug kshñ;hs'miq.sh od we*a.ksia:dkh;a iuÕ mej;s ;r.fh§ ;r.fha ùrhd iïudkh Èkd .;af;ao l%Svl kqjka m%§ma h'