ජනාධිපතිවරණයට පෙර මහ මැතිවරණයක්

ckdêm;sjrKhg fmr yÈis uy ue;sjrKhla meje;aùu i|yd ckdêm;s" úmlaI kdhl iy w.ue;sjrhdo tlÕ;djlg meñK isák nj wdKavqfõ foaYmd,k wdrxÑud¾. mejeiSh'

fï i|yd md¾,sfïka;=j úiqreúh hq;= w;r Bg md¾,sfïka;=fõ ;=fkka foll n,hla ;sìh hq;=h' Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uka;%Sjre ish¨‍fokdu;a" ta úmlaIfha ish¨‍u uka;%Sjreka" ck;d úuqla;s fmruqK iy fou< cd;sl ikaOdkfha uka;%Sjreo" tlai;a cd;sl mlaIfha lf;da,sl uka;%Sjre we;=¿ miqfm< uka;%Sjre msßilao fï i|yd fïjkúg;a leue;a; m<lr we;s nj tu wdrxÑ ud¾. mjihs'

tu ue;sjrKfha§ úmlaI kdhl uyskao rdcmlaI w.ue;s mqgqfõ jev lsÍu i|yd ckdêm;sjrhd m%uqL Y%S ,xld ksoyia mlaIfha ish¨‍fokdu talu;slj leue;a; m<lr we;'

uy ue;sjrKh wjika ù b;d flá ld,hla we;=<; ckdêm;sjrKh meje;aùug kshñ; w;r tys§ ksoyia mlaIfha iy uyskao rdcmlaI md¾Yajfha ckdêm;s wfmalaIlhd ffu;%Smd, isßfiak úh hq;= njg uyskao rdcmlaI iy ffu;%Smd, isßfiak md¾Yajfha ;SrKd;aul idlÉPdjla fï jkúg wdrïN ù ;sfí'

uyskao rdcmlaIg w.ue;sùug iyh fokafka ffu;%Smd, isßfiak kej; ckm;s wfmalaIl;ajhg iyh ,ndÿkfyd;a muKla nj ksoyia mlaI uka;%Sjreka talu;slj ;SrKh ù ;sfí'

mdkql rdcmlaI