ශ්‍රී ලංකා - පාකිස්තාන තරගය අත්හැර දැමෙයි

f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha 11 jeks ;r.h f,iska Y%S ,xld lKavdhu yd mdlsia;dk lKavdhu meje;aùug kshñ;j ;snQ ;r.h j¾Idj fya;=fjka w;ayer oeóug isÿúh' ldisfha jdish fyda Wr.d ne,Sug wjia:dj fkd,enq‚'

fuu ;r.h ì%iag,ays meje;aùug kshñ;j ;snq‚' ;r.h w;ayer oeóu fya;=fjka lKavdhï folgu tla m%ido ,l=K ne.ska ysñúh' ta wkqj m%ido ,l=Kq igyfka f;jeks ia:dkh Y%S ,xldjg;a" isjqjeks ia:dkh mdlsia;dkhg;a ysñj ;sfí'