විමල්ට එරෙහිව බදියුදීන් CID යයි

ysgmq wud;H ßIdâ nÈhq§ka uy;d cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY uy;dg tfrysj meñ‚,a,la boßm;a lr ;sfí'

wmrdO mÍlaIk fomd¾;fïka;=j fj; wo ^07& miajrefõ meñ‚ Tyq md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY j.lSï úrys; fpdaokdjka ;ukag úreoaOj t,a, lrñka cd;Ska w;r ffjr we;s lsÍug iy m%Yak we;s lsÍug l=uka;%K ldÍ jevms<sfj,la l%shd;aul lsÍu iïnkaOfhka läkï mÍlaIKhla lrk f,i b,a,d meñ‚,a,la lr ;sfí'


miq.shod úu,a ùrjxY uka;%Sjrhd fpdaokd lr isáfha if;dig wh;a jdykj,ska mdial= bßod fndaïn lrejka m%jdykh lr we;s njhs'

;j ÿrg;a woyia oelajQ ysgmq weu;s ßIdâ nÈhqka mejiq‍fõ ;uka ;%ia;jd§ iyrdka iuÕ lsisÿ iïnkaO;djla fkdue;s nj;a ;uka ljodj;a iyrdk oel fkdue;s nj;ah' if;di jdyk fukau wud;HxY jdyk lsisu Èkl ;%ia;jd§ jev i|yd ,nd fkdÿka nj;a ùrjxY uy;d mjik lreKq iïmQ¾K i;Hfhka f;dr nj;a Tyq mjihs'