අරාබි නාම පුවරු සියල්ල ඉවත් කරනවා

wrdì NdIdfjka we;s kdu mqjre ish,a, bj;a lroeóug bÈß i;s lsysmh ;=< lghq;= lrk nj ckudOH weue;s yd wdrlaIl rdcH wud;H rejka úchj¾Ok uy;d is¿ñKg lSh' fï iïnkaOfhka leìkÜ /iaùfï§ idlÉPdjg .;a nj;a" kefÛkysr m<d; we;=¿ m%foaY lsysmhl tfia wrdì NdIdfjka m%o¾Ykh lr we;s ish¨‍ kdu mqjre bj;a l< hq;= njg ;SrKh jQ nj;a weue;sjrhd mejiSh'

we;eï rdcH wdh;k ;=< mjd wrdì NdIdjg mquqL;djh ,nd § we;s nj jd¾;d ù we;s njo fmkajd ÿka weue;sjrhd Y%S ,xldj ;=< isxy," fou< yd bx.%Sis yefrkakg fjk;a NdIdjlska kdu mqjre m%o¾Ykh lsÍug bv ,nd fkdok nj lSh'


bÈßfha§ m%dfoaYSh iNd" k.r iNd yryd fukau m%dfoaYSh f,alïjreka yrydo tu kdu mqjre bj;a lrùug lghq;= lrkq ,nk nj;a" tajd bj;a lsÍug Èk lsysmhla ,nd § bj;a fkdl<fyd;a tfia bj;a lsÍug lghq;= lsÍug isÿ jk nj;a Tyq fmkajd ÿkafkah'