මංගලට - රාජිතට - චතුරට ගම්පහ විහාරස්ථාන තහනම්

uyd ix>r;akhg wmydi jk f,i m%ldY isÿl< wud;Hjreka jk ux., iurùr iy rdð; fiakdr;ak fukau p;=r fiakdr;ak uka;%Sjrhd .ïmy m%foaYfha lsis÷ úydria:dkhlg jeoao fkd.ekSug .ïmy YdikdrlaIl n,uKav,fha úydrdêm;s ix.uh wo ^04&;SrKh l<y'

.ïmy my<.u úoHrúkao msßfjfka úydrdêm;s my<.u fidaur;k kdysñhka úiska fuu YdikdrlaIl n,uKav,fha úydrdêm;s ix.ufha /iaùfuys uq,iqk fynjQy'

.ïmy idu uyd úydria:dkfha mej;s fuu /iaùu wjidkfha§ úydrdêm;s ix.uh úiska talu;slj .kq ,enQ fuu ;SrKh .ïmy m%dfoaYSh yd Èia;%sla YdikdrlaIl n,uKav,fha f,alï f;darmsáfha wdkkao kdysñfhda úiska fuf,i m%ldY lr isáhy'

;jo Wkajykafia fid|yka lr isáfha fuu foaYmd,k{hska ;sfokd  .ïmy m%foaYfhys lsis÷ úydria:dkhlg wd.ñl fyda fjk;a lsis÷ W;aijhla i|yd iyNd.s fkdlr .ekSug talu;slj  .ïmy YdikdrlaIl n,uKav,fha úydrdêm;s ix.uh úiska .kq ,enQ fuu ;SrKh bÈßfha§ rfÜ ish¨‍u úydria:dkhka u.ska l%shd;aul lrkq we;ehs woyia lrk njh'

tfiau fuys§ rfÜ ish¨‍u cd;Skag iduqysl;ajfhka ms<s.;yels iy l%shd;aul l< yels fmdÿ kS;s Í;s ud,djla rg ;=, l%shd;aul l<yels jevms<sfj<la md,k ;ka;%h ;=,ska bÈßfha§ we;s l< hq;= njo Wkajykafia m%ldY lr isáhy