බුදුන්වහන්සේ දේවදත්තට පවා විහාරස්ථානය තහනම් කළේ නෑ

;ukag .ïmy Èia;%slalfha mkai,a i|yd we;=,aùu ;ykï lrñka .ïmy úrdêm;sjreka .;a ;SrKh iïnkaOfhka uqo,a wud;H ux., iurùr uy;d ish Üúg¾ .sKqfuka m%ldYhla lrñka mjikafka nqÿka jykafia hkq ;ukaj wmj;alsßug meñ‚ foajo;a; ysñhkag mjd úydria:dkh ;ykï fkdl< W;a;u mqreIfhla njhs'

tu W;=ï Ndú;dj f;areï fkd.;a úydrdêm;s jykafia,d ksÿla fj;ajdæ ksfrda.s fj;ajdæ iqjm;a fj;ajdæ ÿlska ñfo;ajdæ hehs i|yka Tyq i|yka lrhs'