මංගලගේ ප්‍රකාශය පිළිකුලෙන් හෙළා දකිනවා

Wmjdihl ksr; jQ w;=re,sfha r;k ysñhka neye oelSug hEug w;s W;=ï ue,alï rxð;a ldÈk,a  ysñmdKka uykqjrg hEug úfrdaOh m<lrñka uqo,a wud;H ux., iurùr uy;d ksl=;a l< Üúg¾ m‚úvh ms<sl=<ska hq;j fy<d olsk nj fld<U w.r|.=re moú lf;da,sl mQcl ixioh mjihs'

tys f,alï cQâ *%S,s uq;=l=vwdrÉÑ msh;=udf.a w;aikska hq;a ksfõokhl oelafjkafka ux., iurùr uy;dg oeä úfrdaOhla m%ldY lrk njhs'