පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අප සතුයි

md¾,sfïka;=fõ nyq;rh fï jk úg;a wm i;=j mj;sk ksid uyskao rdcmlaI w.ue;sjrhdf.a kdhl;ajfhka hq;=j wdKavqjla msysgqùfï lsisu úÑlsÉPdjla taldnoaO úmlaIhg fkdue;s nj md¾,sfïka;= uka;%S m%ikak rK;=x. uy;d mjihs'

jir ;=kl ld,hla mqrd rg úYd, wd¾Ól w.dOhlg /f.k hñka tlai;a cd;sl mlaIh rgg l< úkdYh iq¿ mgq fkdjk nj;a tu wd¾Ól w.dOfhka rg f.dv .; yels jkafka uyskao rdcmlaI kdhl;ajfhka hq;= rchlg muKla nj;a rK;=x. uy;d m%ldY lf<ah'

ñkqjkaf.dv m%foaYfha taldnoaO úmlaIfha l%shdldÍka msßila Bfha ^29& wu;ñka ta uy;d mejiqfõ rKúrejka oxf.ähg olalñka" NdKavd.drh fydrd lñka" rfÜ cd;sl wdrlaIdj wk;=f¾ fy<ñka lghq;= l< jir ;=kl md,kh ksud lsÍu fï rfÜ ck;dj ,o úYd, ch.%yKhla njhs'

jeäÿrg;a woyia oela jQ rK;=x. uy;d" uyskao w.ue;s lrk igfka wms uq, isgu isáhd' wms ck;djg lsõfõ m<d;a md,k ue;sjrKh ch.%yKh lr fokak wms uyskao w.ue;s lrjkakï lsh,hs' ck;dj ;u hq;=lï bgq l<d jf.au wo wms wfma hq;=lu;a bgq l<d' oeka kej; fï rg kÕd isgqjñka" ixj¾Okh lrñka ck;d fiajhla bgq lsÍug ld,h t<eU ;sfnkjd'

ckdêm;sjrhd iy f.daGdNh rdcmlaI uy;d >d;kh lsÍfï l=uka;%Khla mj;sk wjia:dfõ § ta iïnkaOj b;d ieye,a¨‍fjka is;d lghq;= l< tlai;a cd;sl mlaIh" jHjia:djla f.k,a,d rg folv lsÍug ie,iqï l<d' wo fï ish¨‍ l=uka;%K mrdch lsÍug yelshdj ,enqKd hehs o lSfõh'