එජාප නායකත්ව අර්බුදය උග්‍ර වෙයි

tlai;a cd;sl mlaIfha kdhl;ajhg ksfhdacH kdhl ið;a fma%uodi uy;d m;alrk f,ig tu mlaIfha uka;%Sjreka lshd isàu;a iu. rks,a - ið;a .egqu W.% w;g yeÍ we;ehs tu mlaI wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

tlai;a cd;sl mlaIfha kdhl w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;dg w.ue;s Oqrh wysñùu;a iu. tlai;a cd;sl mlaIfha uka;%Sjreka 47 fofkla ksfhdacH kdhl ið;a fma%uodi uy;d kdhl;ajhg m;alr t'cd'm'h fírd.kakd f,i kdhl;ajfhka b,a,d ;sfí'


tlai;a cd;sl mlaIhg iyh ,ndfok iq¿ cd;sl mlaI fuf;la ið;a fma%uodi uy;dg iyh m<lr fkdue;s w;r Tjqka rks,a úl%uisxy uy;d tu Oqrfha ;jÿrg;a isáh hq;=h hk u;fha isák nj oek.kakg we;'