නාමල් රාජපක්ෂත් පක්ෂය මාරු කරයි

ikaOdk md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d jydu l%shd;aul jk mßÈ Y%S ,xld fmdÿck fmruqK yd tlaj ;sfí'

uka;%Sjrhd ish Üúg¾ .sKqfuka fï nj ;yjqre lf<ah' tfiau bÈßfha tk ue;sjrK ish,a, i|yd ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a yd w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;df.a kdhl;ajh hgf;a mq¿,a fmruqKlska ;r. lrk nj;a Tyq i|yka lrhs'