කාමතුරයාගේ දිවේ කෑල්ල - Photo

girl lanka bite tongueldu;=rhdf.a Èfõ lE,a,;a iuÕ fmd,sishg .sh Èh‚h
Èfõ lE,a,la‌ ke;akï Tn;a wjodkfï'''

tod ldka;dj ye¢ ñfÜ kqjK ;sfí hEhs wj;la‌fiarejg ,la‌l< iudc hq.hla‌ ;snq‚'

tfy;a ta iudc hq.h wjika lrñka j¾;udk iudcfha ˜‍;ekg iqÿiq kqjK˜‍ fhdod .ksñka hqj;shla‌ jYfhka ;ukaf.a Ôú; ld,hgu fkdueflk le<,la‌ ùug ;snQ ta wjdikdjka; fudfyd; ;ukaf.a md myßka j<ld ;uka úkdY lsÍug meñ‚ ldud;=rhdf.a Èj imd ld Tyq m,jd yeÍug iu;a jQ wd;au Yla‌;sfhka h:d¾:hg uqyqKÿka Èßh mdi,a isiqúhla‌ iïnkaOj ;nkakd jQ iqúfYaIS jQ igykls fï'

udj;.u fmd,sia‌ n, m%foaYfha ˜‍cdlvqlkao˜‍ kue;s wE; ÿIalr m%foaYhl wïud" ;d;a;d iuÕ Èh‚fhda fofokd Ôj;afj;s'

m%foaYfha .fvd,a fmdarKqjl lïlrejka jYfhka fiajh lr Tjqyq Ôjfkdamdh iß lr.ks;s'

Bg wu;rj t¿jka lSm fokl= /ln,d f.k thskao wdodhula‌ ,ndf.k ;ukaf.a Ôú; wjYH;djhka bgqlr .ks;s' fldf;la‌ wd¾Ól wmyiq;d ;snqK;a w.ysÕlï ;snqK;a ;ukaf.a ÿjd orejkag wOHdmkh ,nd§ rfÜ hym;a mqrjeishka njg m;a lsÍu;a Tjqkaf.a wkd.;h ire lsÍu yeu foudmsfhla‌f.au hq;=luls' ta hq;=lu bgq fjoa§ mjqf,a jeäu,a Èh‚h jk moañŒ .=Kj¾Ok isiqúh mqia‌ie,alkao rcfha mdif,a Wiia‌ fm< wOHdmkh yodrk w;r wef.a tlu keÕ‚h 3 fYa%‚fha wOHdmkh ,nkakSh'

Tjqkaf.a Èkm;d mdi,a .uko is;k ;rï myiq ld¾hla‌ fkdj' Tjqka mÈxÑ ksjfia isg meh lSmhla‌ md .ukska .uka l< hq;=h' b;du;a yqfol,d jQ mßirhl msysá moañŒ isiqúh mÈxÑ ksjig óg¾ 600 la‌ muK md .ukskau hdhq;=j we;' Tjqkaf.a ksji iómfha fjk;a ksjila‌ bÈù ke;'

isiqúhf.a foudmsfhda ksrka;rfhkau Tjqkaf.a Ôjk jD;a;sh jk ksjig u|la‌ ÿßka msysá .fvd,a l¾udka;fha fiajh lrñka isá;s'

miq.sh 27 Èk moañŒ isiqúh iy nd, fidhqßh mdi, ksuù ksjig meñK we;' fudjqka fofokd fufia ksji iómhg meñ‚ úg ksjfia msgqmi fodr újD; ù ;sfnk nj;a ksjfia ldurhl úÿ,s myka oe,aù ;sfnk wdldrh;a oel .kakg ,eî ;sfí' foudmshka ksji ;=< fkdisák ksid fï ms<sn|j iel is;+ isiqúh mE, fodßka ksjig we;=¿ fkdù ksjfia msg;g ù /£ isáhdh'

fï fudfydf;a ksji msgqmiska meñ‚ kd÷kk mqoa.,fhl= îug j;=r ùÿrejla‌ fok f,i oeßhf.ka b,a¨‍fõh' fuu oeßh ia‌:dfkdaÑ;j lghq;= lr ksjig we;=¿ fkdù ksji iómfha msysá <sfËka îug c,h b,aÆ mqoa.,hdg c,h ,ndÿkakdh'

fufia Èh msmdih ixis|jd.;a fï kd÷kk mqoa.,hd tu ia‌:dkfha ;jÿrg;a /£ isàu ksid úu;shg;a ìhg;a m;a isiqúh ;u nd, fidhqßh iuÕ foudmshka jev lrñka isá .fvd,a fmdafrdKqj fj; heug msg;a jQy'

fï fudfydf;a msgqmiska isá kd÷kk mqoa.,hd yÈisfhau ÿjf.kú;a oeßh nodf.k ìu fmr<df.k w;jrhla‌ lsÍug iQodkï úh' jyd l%shd;aul jQ oeßh fmr<df.k isák kd÷kk mqoa.,hdf.a nvg mhska myr ÿkakdh' ta iuÕu Tyq Èj Èla‌ lf<ah' oeßh Tyqf.a ˜‍Èj˜‍ fjka fjkaku imd lEu ksid kd÷kk mqoa.,hd lE .iñka oeßh w;yer m,d.sfhah'

oeßh imd lE ldu;=rhdf.a Èfõ fldgi iuÕ oeßh iy oeßhf.a foudmshka udj;.u fmd,sishg meñK Èfõ fldgi fmd,sishg Ndr§ ;ukag isÿ jQ wlghq;a; fmd,sishg meñ‚,s l<y'

fuu isoaêhg iïnkaO iellre oeßh mÈxÑ ksjfia jy,fha W¿leg ;=kla‌ .,jd ksjig we;=¿ù ;sfnk nj;a oßhf.a mshd ksod.kakd wef|a fldÜ‌fÜ hg ;snqKq 30"000 l uqo,la‌ meyerf.k ;sfnk njo fmd,sia‌ mÍla‍IKj,§ wkdjrKh ù we;'

jy,fhka ksjig we;=¿ jQ iellre ;ukag m,d heu myiqj i|yd ksjfia msgqmi fodr újD; lr ;sfnk nj;a fï fudfydf;a oeßh ÿgq ksid oeßhg ,sx.sl w;jrhla‌ lsÍug iQodkï jQ njg fmd,sish iel my< lr ;sfí'

udj;.u fmd,sia‌ ia‌:dkfha ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ,,s;a i|isß uy;d"fï .ek fufia lSh'

˜‍meñ‚,a,g wod< iellre fiùu iïnkaOfhka úfYaI fmd,sia‌ mÍla‍IKhla‌ isÿfjñka mj;skjd' oeßh tla‌ mqoa.,fhl= kï lr,d ;snqKd iel iys;hs lsh,d' ta mqoa.,hd kS;s{ uy;aufhla‌ iuÕ fmd,sishg Ndr jqKd' kuq;a ta mqoa.,hdf.a Èfõ wvqjla‌ fyda ;=jd,hla‌ isÿù fkdue;s ksid lgW;a;rhla‌ igyka lrf.k ksoyia‌ l<d'

˜‍Èfõ fldgi˜‍ kvq NdKa‌vhla‌ jYfhka iqrla‍Is;j wêlrKhg bÈßm;a lrkjd' ã' tka' ta' mÍla‍IKhla‌ i|yd wêlrKfhka wjir ,nd .ekSug wjYH lghq;= lr ;sfnkjd'

˜‍fï isoaêhg iïnkaO iellre w;awvx.=jg .ekSug y÷kdf.k kE' fï iellre ksjig we;=¿ù ;sfnkafka ksjfia jyf,a W¿ leg ;=kla‌ .,j,d' ksjfia ;snQ re' 30"000 uqo,la‌ meyerf.k ;sfnkjd''''

ksji fld,a,lEu" ,sx.sl w;jrhla‌ lsÍug W;aidy lsÍu fuu iellreg ;sfnk fpdaokd' hï mqoa.,fhla‌ Èfõ ;=jd,hla‌ i|yd m%;sldr lsÍug rcfha frday,lg fyda fm!oa.,sl ffjoH uOHia‌:dkhlg meñ‚hfyd;a <Õu ;sfnk fmd,sia‌ ia‌:dkhlg oekqï fok f,i;a" oeßhf.a foudmshka /l n,d.;a t¿jka wf,úlr ,nd.;a re' 30"000 uqo,o iellre úiska /f.k f.dia‌ ;sfnk njo foudmshka fmd,sishg mjid we;'

udj;.u fmd,sia‌ ia‌:dkfha wmrdO úu¾Yk wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il chfldä uy;d" ldka;d fmd,sia‌ tallfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il oe,lÿr uy;añh iy ld'fmd'ie' ^1167& ks,ka;s uy;añh we;=¿ fmd,sia‌ ks,OdÍka úiska fuys mÍla‍IK lghq;= isÿflfrkq we;'

l=reKE., fcHIaG fmd,sia‌ wêldÍ ufyaIa fiakdr;ak uy;df.a Wmfoia‌ u; udj;.u fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ,,s;a i|.sß uy;df.a fufyhùfuka isoaêhg iïnkaO iellre fmd,sia‌ w;awvx.=jg .ekSu i|yd oekgu;a úfYaI fmd,sia‌ mÍla‍IKhla‌ meje;afõ'

wd¾' tï' ví,sõ' nKa‌vdr