දිවයින JVPයට මඩ ගහලා

jvp mud divainaÈjhsk bßod mqj;am; ck;d úuqla;s fmruqKg wj,do k.ñka m< lr we;s wi;H m%jD;a;sh iïnkaOfhka kS;suh l%shdud¾. .ekSu i|yd fidhdne,Sug fï jkúg;a kS;sfõ§ka lKavdhulg Ndr§ we;s nj;a tu mqj;am;g tfrysj mqj;am;a uKav,hg yd mqj;am;a meñ‚,s fldñiug meñ‚,s lsÍug n,d fmdfrd;a;=jk nj;a ck;d úuqla;s fmruqfKa m%Odk f,alï á,aúka is,ajd uy;d mjihs'

Okm;s l%ufha w¾nqofhka fï rg .,jd .ekSu i|yd oejeka; ck;d n,fõ.hla ks¾udKh lsÍu i|yd ffO¾hfhka hq;=j lghq;= lrñka isák nj;a fndre m%jD;a;sj,ska" wj,doj,ska cúfm idudðlhd ;=< we;s ffO¾hh ì|fy<Sug lsisfjl=g yelshdjla ke;s nj;a fuu fndre m%jD;a;s úYajdi fkdlr ck;d úuqla;s fmruqK iu. w;aje,a ne|.kakd f,i;a rfÜ ck;djf.ka b,a,d isák njo m%Odk f,alïjrhd b,a,d isà'

Èjhsk m%jD;a;sh iïnkaOfhka wm l< úuiSul§ fuu woyia m< l< w;r tys y~ mgh my;ska m< fõ'