ලන්ච්ෂීට් වල පිළිකාකාරක - Video

lunch sheet box cancer
,kaÉISÜ wo ke;sju neß fohla ù ;sfnkjd' lEu T;kak oeka jeämqru fhdod .kafka ,kaÉISÜ' tajf.au lEu od,d fokak fmd,siaghsÍka wvx.= fmÜá Ndú;d flfrkjd' fïjd ms<sldldrl njhs cd;Hka;r ms<sld m¾fhaIK fmkaj,d fokafka'

ta jf.au Bg ;sfnk úl,am .ek;a wo wm Tng meyeÈ,s lsÍula lrkjd'ñg wod< ùäfhdaj my;ska krUkak'