විරැකියාව ඉහළ නගී

no job lanka
.sh jif¾ ^2015& § fiajd úhqla‌;s wkqmd;h ishhg 4'6 la‌ ola‌jd by< f.dia‌ ;sfí'

2014 jif¾ § meje;s fiajd úhqla‌;s wkqmd;h ishhg 4'3 la‌ úh'

uq¿ fiajd úhqla‌;sh ksfhdackh lrk mqreI fiajd úhqla‌;s wkqmd;h 2014 jif¾§ meje;s ishhg 3'1 isg 2015 jif¾§ ishhg 3 ola‌jd wvq w;r ldka;d fiajd úhqla‌;s wkqmd;h 2014 jif¾ meje;s ishhg 6'5 isg 2015 jif¾§ ishhg 7'6 ola‌jd o by< f.dia‌ we;ehs 2015 jir fjkqfjka Y%S ,xld uy nexl=j ksl=;a l< kj;u jd¾;dfõ i|ykah'

;reKhska yd w' fmd' i' Wiia‌ fm< iy Bg by< wOHdmk iqÿiqlï iys; jQjka w;r fiajd úhqla‌;sh ie<lsh hq;= f,i by< .sh njo uy nexl= jd¾;dfõ ^2015& ;jÿrg;a i|ykah'