මැයි 23 නිවාඩුයි

may 230 holiday lankafï ui 23 jeks i÷od Èkh rcfha ksjdvq Èkhla f,i m%ldYhg m;a lsÍug iajfoaY lghq;= wud;HdxYh ;SrKh lr ;sfí'

fujr fjila fmdfydh fh§ we;af;a uehs ui 21 jeks fikiqrdod Èkhg neúka ta fjkqfjka 23 jeks i÷od Èk ksjdvq Èkhla f,i kï lsÍug ;SrKh lr we;'

cd;Hka;r lïlre Èkh Bfha ^01od& Èkg fh§ ;snqKo wo ^02od& Èkh rcfha ksjdvq Èkhla f,i m%ldYhg m;a lr fkdue;s nj iajfoaY lghq;= wud;H jðr wfíj¾Ok uy;d mejiSh'

miq.sh isxy, w¨‍;a wjqreÿ iuh fjkqfjka úfYaI ksjdvq Èkhla ,nd§u ksid iy fjila Èkh ksñ;af;ka úfYaI ksjdvq Èkhla ,ndfok neúka wo ksjdvq Èkhla f,i kï lsÍug yelshdjla fkdue;s njo wud;Hjrhd lshd isáfhah'

tfia jqjo wo Èkh fm!oa.,sl wxYfha ish¨‍u fiajlhkag ^w;HjYH fiajd yer& ksjdvq ,ndfok f,i lïlre yd jD;a;Sh iñ;s in|;d wud;HdxYh b,a,d isáhs'

lïlre Èkh i;s wka;hlg fhfok neúka fuf,i ksjdvq ,nd§ug lghq;= lrkakehs ksfõokhla ksl=;a lrñka wud;H ví'ã'fÊ' fikúr;ak uy;d jeäÿrg;a b,a,d isáhs'