ගාල්ලේදී ජනපති මහින්ද කියාලා !

Piyasena Gamage's Maithri - Mahinda Mistake
Bfha Èkfha .d,af,a iuk, l%Svdx.Kfha mej;s Y%S,ksm uehs /<sfha§ ysgmq weu;s mshfiak .uf.a ish l;dj wdrïNfha§ uy;a wlr;eínlg ,laj we;s nj jd¾;d jqKd'ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fõÈldfõ isáh§ Tyq wjir .;af;a zw;s.re ckdêm;s uyskao rdcmlaI ue;s;=udf.ka wjirhsZ hkqfjks'

ish jro uo fõ,djlg f;areï .ksñka Tyq kej;a ckdêm;s ffu;%smd, isßfiakf.ka wjir .;a nj lshejqKd'

fï iïnkaOfhka iji taldnoaO úmlaI /,sfha§ lsre<mk§ úu,a ùrjxY lshd isáfha zuyskaoj tfy;a ms<s.kafk ckdêm;s lsh,dZ hkqfjks'