මහින්දගේ ආරක්ෂාවට 4ක් බඳවා ගනී

Muruthetuwe Ananda Thero Speaksysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a wdrlaIdj ;yjqre lsÍug msysgqjd.;a uyskao rdcmlaI wdrlaIl wruqo, hgf;a bl=;aod mqoa.,hska isjqfofkl= fiajhg n|jd.;a nj meúÈ y~ ixúOdkfha iNdm;s uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñfhda mejiQy'

uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñfhda fï nj mejiqfõ meúÈ y~ ixúOdkh Bfha ^12& kdrfyakamsg wNhdrdufha meje;s udOH yuqjg tlafjñks'

fï jk úg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg wdrlaIdj iemhSug leue;a; m<lr wheÿïm;a mkaishhlg wêl ixLHdjla ,eì we;s nj uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñfhda mejeiQy'

fï jk úg n|jdf.k isá mqoa.,hka isõfokd isú,a lghq;= i|yd n|jd.;a whj¨‍ka njo bÈßfha§ yuqod fiajfhka úY%du.;a yuqod ks,OdÍka n|jd.ekSu isÿlrk njo uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñfhda mejeiqy'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.ka bj;a lrk yuqod ks,OdÍkag iudk msßila fuu wruqo, hgf;a n|jd .ekSug ie,iqïlr we;ehso ta wkqj wjYH jqjfyd;a ysgmq ckdêm;sjrhdf.a iuia; ld¾h uKav,hu jqjo fuu wruqo, hgf;a mj;ajdf.k hdugo iQodkï nj uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñfhda mejeiQy'

kqjka fiakdr;ak