බැසිල්ගේ බ්‍රවුන්ස් හිල් නිවෙස

basil matara houseud;r bvï ñ, wêlu m%foaYhla jk n%jqkaia ys,a m%foaYfha wlalr .Kkdjl bvula iy ksjila fjk;a wfhl=f.a kñka ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok weue;s neis,a rdcmlaI uy;d ñ,È f.k ;sîu ms<sn|j miq.sh Èk mqrdjg uy;a wdkafoda,khla we;súh'

fuu bvu iy ksjila ñ,§ .eksu i|yd t;rï uqo,la ,enqKq wdldrh ms<sn|j .eg¿j u;= jQfha tu ksjfia ysñlre ysgmq weue;s neis,a rdcmlaI nj fy<s úu;a iu.h'

flfia fj;;a uqo,a úY=oaêlrK mk; hgf;a Tyqg fpdaokd bÈßm;a lrñka w;awvx.=jg .ekSug uQ,H wmrdO fldÜGdih Bfha ^12& lghq;= lr ;snq w;r ldf.a;a l=;=y,hg ,la jQ tu bvu iy ksjfia PdhdrEm lSmhla fufia f.k tkafkuq'