සියදිවි නසා ගැනීම සජීවීව !

Woman 'live-streamed her own suicide on Periscope;u Ôú;h ms<sn|j l<lsreKq 19 yeúßÈ rEu;a ;re‚hl ÿïßhg mek Ôú;laIhg m;a ù ;sfnkjd'

fuys úfYaI;ajh jkafka weh ÿïßjg ì,s jk wdldrfha  iÔùj ish áùg¾ .sKqu yryd f,djgu fmkaùuhs'

tu  iÔù ùäfhda‍ hk w;r;=f¾§ weh mjid isáfha ;ud fufia  ishÈú kid .ekSug fya;=fjka mqoa.,fhl= úiska wehj  ÿIKh lsÍu fya;=fjka njhs'

flfia fj;;a wehf.a Üúg¾ .sKqfï isák mqoa.,hska wehf.a uki ilia lr .ekSug fjfyila ord we;;a th id¾: ù fkd‍ue;s'

m%xYfha" meßia kqjr msysgd we;s we.a,S ^Egly& m%foaYfha weh fufia ÿïßhg mek ish Èú kid f.k we;'