ගීතා සංවිධායක කමින් ඉවතට

Geetha Kumarasinghe  removed organizer postid,skao Èidkdhl iy .S;d l=udrisxy hk uy;au uy;aóka Y%S ,xld ksoyia mlaIfha wdik ixúOdhl OQrj,ska bj;a lr ;sfí'

id,skao Èidkdhl uy;d ixúOdhl OQrh oerE ysßhd, wdikfha kj ixúOdhljrhd f,i m;a lr we;af;a" jhU m<d;a iNd uka;%S lu,a bkaÈl uy;d h'

.S;d l=udrisxy uy;añh ixúOdhl OQrh oerE fnka;r we,amsáh wdikfha iu ixúOdhljreka f,i fnkaf;dg m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s .hdka l%sIdka isßudkak iy we,amsáh m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s wñ, y¾IK ldßhjiï hk uy;ajreka m;a lr ;sfí'

kj wdik iy Èia;%sla ixúOdhljreka 11 fofkl=g wo fmrjrefõ ckdêm;s ld¾hd,fha§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d m;aùï ,sms ,nd ÿkafka h'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha kj wdik iy Èia;%sla ixúOdhljreka 11 fofkla wo fmrjrefõ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d w;ska m;aùï ,sms ,nd .;ay'

ta wkqj .ïmy Èia;%sla kj ixúOdhljrhd jkafka" ysgmq ckdêm;s fÊ'wd¾' chj¾Ok uy;df.a uqKqnqfrl= jk m%§ma chj¾Ok uy;d h'

ysßhd, wdik ixúOdhl f,i jhU m<d;a iNd uka;%S lu,a bkaÈl uy;d m;a lr ;sfí'

fld<U Èia;%sla ixúOdhljreka jkafka" niakdysr m<d;a ysgmq uka;%S .dñ‚ o is,ajd iy nqoaêl boaou,af.dv hk uy;ajreka h'

l¿;r Èia;%sla ixúOdhl f,i ukq, pu,a fmf¾rd " .d,a, Èia;%sla ixúOdhl f,i msh,a o¾Yk .=ref.a" lE.,a, Èia;%sla ixúOdhl f,i k,Ska mqIam l=udr" l=reKE., Èia;%sla ixúOdhl f,i ;=Idr ;s,lr;ak " fnka;r we,amsáh iu ixúOdhljreka f,i .hdka l%sIdka isßudkak" iy wñ, y¾Ik ldßhjiï hk uy;ajreka m;a lr ;sfí'
Geetha Kumarasinghe has been removed from the organizer post