මාලිංගට අවවාද පමණයි?

lasith malingaY%S ,xld l%slÜ wdh;kfha újdohg ;=vqÿka mqoa., m%ldY yd úkh úfrdaê l%shd ms<sn|j Y%S ,xld l%slÜ wdh;khg iïnkaO l%Svlhkag yd ks,OdÍkag tfrysj úkh mÍla‍IK y;rla wdrïN lr ;sfí'

tys§ ,is;a ud,sx.g yd È,aydr f,dl=fyÜáf.ag tfrysj mj;sk úkh mÍlaIKj,§ Tjqka fofokdg wjjdo lrk úkh mÍlaIK wjika lsßug úkh lñgqfõa wjOdkh fhduqj we;s nj jd¾;dfjhs'

Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh m;al< úfYaI úkh lñgqj bÈßfha fuu mÍla‍IK l%shd;aul fjk w;r lms, úfÊ.=Kj¾Ok" wkQI iurkdhl" ,is;a ud,sx. yd È,aydr f,dl=fyÜáf.a hk whg tfrysj fuu mÍlaIK meje;afjhs'

fï w;r lms, úfÊ.=Kj¾Ok yd wkQI iurkdhl iïnkaOfhka meje;afjk úkh mÍla‍IKj,§ oeäj lghq;= lsÍug ks¾foaY bÈßm;a lr we;ehso ta i|yd jk ish¨‍ idlaIs bÈßm;a lrk f,io úkh lñgqj b,a,d we;ehs jd¾;d fõ'