මහින්ද පිල අර්බුදයක

Dilan Pereramej;s ckdêm;sjrKfha§ ck;djg uqo,a yd úúO nvq ndysrdÈh fnoñka lghq;= l<" tu ckdêm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI uy;d mrdch ùfuka miq mlaIh;a" mdlaIslhd;a w;ruxlr rákq;a m<d .sh Y%S ,xld ksoyia mlaIfha ysgmq cd;sl ixúOdhl neis,a rdcmlaI uy;d kej; meñK uyskao msf,a n,h w,a,d .ekSu;a iu. tu lKavdhu w;r oeä wrenqo ldÍ ;;ajhla u;=j we;s nj Y%S ,xld ksoyia mlaIfha udOH m%ldYl ä,dka fmfrrd uy;d mjihs'

.d,af,a uehs /,shg hdug isá fndfyda Y%S ,xld ksoyiamdlaIslhka lsre<mkg f.k hdu i|yd neis,a rdcmlaI uy;d hyñka uqo,a úislrñka ishsk nj;a ä,dka fmf¾rd uy;d jeäÿrg;a mjid isà'

fï jkúg neis,a rdcmlaI uy;d m%dfoaYSh foaYmd,k{hka i|yd ,laI .Kkska uqo,a fnok nj;a neis,a rdcmlaI uy;df.a fuu l%shdl,dmh foi bjid n,d isáh fkdyelsj jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d rg yer hk ;;ajhg m;aj we;s nj;a ä,dka fmf¾rd uy;d jeäÿrg;a mejiSh'