වැටුප් වැඩිවීම හමුදාවටත්

Maithripala Sirisenamiq.sh w;=re whjefhka rdcH fiajlhska i|yd jeä l< remsh,a oioyfia jegqma jeäùu ish¨‍ yuqod idudðlhkag ,nd§u i|yd ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska Bfha bÈßm;a lrk ,o leìkÜ m;%sldjg leìkÜ wkque;sh ysñ ù ;sfí'

rdcH fiajlhska i|yd ,nd ÿka fuu remsh,a oioyfia jegqma jeäùu ;%súO yuqod idudðlhka i|yd ysñ fkdjQ w;r ckdêm;sjrhdf.a fuu ;SrKhka yd iu. bÈßfha§ ish¨‍u yuqod idudðlhkago fuu remsh,a oioyfia jegqma jeäùu ysñjkq we;'