ගාලු ඇවිත් කිරුලපනටත් යන්නද? !

slfp maithri
.d,af,a meje;afjk Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uehs Èk /,shg iyNd.S ù" wk;=rej lsre,mk meje;afjk taldnoaO úmlaIfha uehs Èk /,shg hdug wjir fokakhs Y%S,ksm uka;%Sjreka lsysm fofkl= tu mlaIfha kdhl" ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d f.ka b,a,Sula lr we;ehs b;d úYajdijka; lghq;= wdrxÑ ud¾. j,ska jd¾;d jkjd'

tfia fhdackd lr we;s taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk tu uka;%Sjreka" tlai;a cd;sl mlaIhg tfrys u;jdohla f.dvke.Su ;u uq,sl b,lalh nj ckdêm;sjrhdg fmkajd § ;sfí'

taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk uka;%Sjreka lsysm fofkl=" Y%S,ksmfhka fjkaù ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a kdhl;ajfhka kj mlaIhla f.dvke.sh hq;= njg oeä ia:djrhl isáho" Y%S,ksm folv lsÍug ;u lKavdhfï w;s nyq;rhla tfrys nj;a tjekaklg lsis÷ bvla fkdfok nj;a Tjqka ckdêm;sjrhdg iy;slù we;ehs by; wdrxÑ ud¾. ;jÿrg;a mjihs'

fï iïnkaOfhka l, úuiSul§ Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uyf,alï lDIsl¾u weue;s ÿñkao Èidkdhl uy;d mejiqfha tjeks l;dnyla ms<sn|j ;uka lsisjla fkdokakd njhs'