රටටම ටොනේඩෝ අවදානමක්

tornado
Èjhskg fï Èkj, n,md we;s ld,.=‚l ;;a;ajh wkqj ´kEu m%foaYhlg fgdfkafvda iq<siq<x ;;a;ajhka we;súh yels neúka ld,.=K ksfõok ms<sn| jeä wjOdkhla fhduq lrk f,i ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjihs'

Bfha ^26& miajrefõ .ïmy Èia;%slalfha we;eï m%foaYj,g we;sj ;snQ wl=Kq iu. oeä iq<x ;;a;ajh o fgdfkafvdajla úh yels nj ld,.=K úoHd{ o¾Yk Yñ,a uy;d lshd isáfha h'

fgdfkafvda we;sùu ms<sn|j fmr oekqï§ï isÿl< fkdyels kuq;a fomd¾;fïka;=j u.ska ksl=;a lrk wl=Kq wjodkï" .s.=reï iys; jeis ms<sn| ksfõok ms<sn| ie,ls,su;aùfuka fujeks wk;=rej,ska je<lsh yels nj ld,.=K úoHd{jrhd mejeiSh'

j,dl=¿ iu. Wvqw;g iy há w;g iq<x yud tau fgdfkafvdajl wdrïNl wjia:dj njo fyf;u fmkajd ÿkafkah'

jeis we;sùug fmr iS;,la oekSu" úkdä 10l muK ld,hla ;o iq<x we;sùu isÿúh yelsh' fujeks j,dl=<la mj;sk iSudjg muKla tkï lsf,daóg¾ 4-5 l muK m%foaYhlg muKla n,mE yels njo Tyq lshd  isáfhah' wl=Kq iu. tk ´kEu j,dl=<la iu. b;d ;o iq<x fuf,i we;sùug bv we;ehs o ld,.=K úoHd{jrhd i|yka lf<ah'

Bfh miajrefõ we;sjQ ;o iq<Õska fmdf<dkakrej" .ïmy" óß.u" ñkqjkaf.dv" cdwe, wd§ m%foaYj, úúO wdmod we;sjQ nj cd;sl wdmod l<ukdlrK uOHia:dkfha udOH wOHlaI m%§ma fldämams,s uy;d mejiSh'

fï w;r óß.u m%foaYhg Bfha 26 miajrefõ m;s;jQ  Odrd‚md; j¾Idj iu. yud.sh iev iq<Õ yd wl=Kq ir fya;=fjka ldka;djl ñhf.dia  miafokl= ;=jd, ,nd ksjdi y;<sylg muK úúO uÜgfï ydks isÿù we;s njg f;dr;=re ,eî we;ehs óß.u m%dfoaYSh f,alï bkaÈl o is,ajd uy;d mejiSh'

óß.u"  l,at<sh "u,a,eyej" .,awuqK" .fkaf.dv" fndl,.u" mQf.dv" m,af,fj," ldlalef,a" ng,Sh" ydmsá.u yd ldurx.dj wd§ .ïudk yryd iev iq<Õ yud f.dia we;s w;r .ia fld<ka lvdjeàñ ksid fuu .ïudkhkays úÿ,sh Bfha ^26& rd;%s   8'00 muK jkúgo úikaê ù ;sì‚'