ලසිත් මාලිංග මුම්බායි පිලෙන් එලියට දමයි

2018 whs mS t,a ;r.dj,sfha l%Svl fjkafoaish ioyd ,is;a ud,sx. lKavdhfuka ksoyia lsrSug uqïndhs bkaoshkaia lKavdhu ;SrKh lr ;sfnkjd’ ta whs mS t,a b;sydifha m,uq j;djghs’ whs mS t,a ;r.dj,s ;=, id¾:lu mkaÿ hjkakd jk ,is;a ud,sx. ;r. 110loS lvq,q 154 la ojdf.k ;sfnkjd’

tfiau uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhu Y+r;djh Èkd.;a 2013 yd 2015 j¾Ij, id¾:l;u mkaÿ hjkakd f,ihs ,is;a ud<sx. kï flrefKa’miq.sh iufha wvq olaI;d oelaùu fya;=fjka ud,sx. lKavdhfuka bj;a lsÍug ;SrKh l< njhs uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhu m%ldY lrkafka’