යකඩ කූර ඇස ඇතුලේ ! Photos

eye ðúf;a wm is;kafka ke;s wjia:dj, Nhdkl wk;=rej,g uqyqK fokjd' fï ksid iuyr whf.a ðú; ke;s fjkjd ;j;a iuyre iodld,sl wndê;hska njg m;afjkjd'

yenehs iuyr whf.a ðú; fífrkafka wyïnfhka fkfï' foújre jf.a bkak fodia;rjre ksihs ta whf.a ðú; fífrkafka'bkaÈhdfõ orefjl=f.a tl weila Tkak fukak ;sfhoa§ hlv l+rla uqK midre lrf.k .syska' yenehs fodia;rjre fï <uhdf.a Ôú;h fír.kak iu;afjkjd' my; mska;=r n,kak ish,a, jegfyhs'