ගම්මන්පිල CID යේ

gammanpilajHdc weg¾ks n,m;%hla u.ska ´iafÜ%,shd iud.ul fldgia úlsŒfï isoaêhla iïnkaOfhka we;s meñ‚,a,lg m%ldYhla ,n§u i|yd msú;=re fy< Wreufha kdhl Woh .ïukams, wo ^13& fmrjrefõ ryia fmd,sishg meñ‚fhah'

.ïukams, 1997 wfma%,a 18 jeksod ,ndÿka weg¾ks n,m;%h jHdc nj mjiñka ´iafÜ%,shd iud.fï fldgia ysñ whl= 2015 meñ‚,a,la lr ;sì‚'

.ïukams,g msß;a lshd fi;a me;Sug uyd ix>r;akh o tys meñK isá w;r .dñŒ f,dl=f.a" nkaÿ, .=Kj¾Ok we;=¿ msßila o Tyq iu. tys wdy'