මහ බැංකු අධිපතිට වෙනදේ

Y%S ,xld uy nexl=fõ wêm;s ,la‍Iauka w¾cqk ufyakaøka uy;df.a uy nexl= wêm;s Oqr ld,h ,nk cqks udifhka wjika fõ'

Arjuna Mahendran
ta wkqj cqks ui w.§ uy nexl= wêm;s Oqrhg w¨‍;a wfhl= m;alsÍug fyda j;auka uynexl= wêm;sjrhdu m;alsÍug ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;dg wjia‌:dj ,efí'

ysgmq uy nexl= wêm;s wð;a ksjdâ lírd,a uy;d miq.sh ckdêm;sjrKfhka ^2015 ckjdß 08 Èk meje;s& miq uyskao rdcmla‍I uy;d mrdch ùfuka miq Bg miq Èku tkï 2015 ckjdß 09 Èku" b,a,d wia‌úh' kj ckdêm;sjrhdg kj uy nexl= wêm;sjrhl= m;alr .ekSug bv§u i|yd lírd,a uy;d b,a,d wia‌ùfuka we;s jQ mqrmamdvqj i|yd ,la‍Iauka w¾cqk ufyakaøka uy;dj uy nexl= wêm;s Oqrhg m;a lrk ,§'

uy nexl= wêm;sjrhdf.a Oqr ld,h jir 6 la‌ jk w;r .sh jif¾ ^2015& ckjdß 08 Èk ckdêm;sjrKh m;ajk wjia‌:dj jkúg wð;a ksjdâ lírd,a uy;d Tyqf.a tu Oqr ld,fhka jir y;ryudrl ld,hla‌ iïmQ¾K lr ;sì‚' ta wkqj ufyakaøka uy;dj m;alrkq ,enqfõ lírd,a uy;df.a Oqr ld,fha b;sßld,h i|ydh'

w¾cqk ufyakaøka uy;d wêm;sjrhd ùfuka miq ,xld b;sydifha úYd,;u uQ,H jxpdj f,i ie,flk ne÷ïlr jxpdjla‌ isÿjQ njg uy nexl=jg fpdaokd t,a, jQ w;r tu isoaêh rg ;=< buy;a wdkafoda,khg o ;=vq ÿkafkah'

tu mSvkh yuqfõ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;do jfrl m%ldY lf<a uy nexl= wêm;s w¾cqk ufyakaøka uy;d b,a,d wia‌ùu jvd;au iqÿiq foh njhs' oeka fojeks jrg;a miq.sh ud¾;= 29 Èk ne÷ïlr jxpdjla‌ isÿj we;s njg uy nexl=jg fpdaokd t,a, ù ;sfí'

fï wkqj ckdêm;sjrhd ms<s.kakd iy uyck;djg fmdfrdkaÿ jQ hymd,k m%;sm;a;s wkqj bÈß Oqr ld,h i|yd kj uy nexl= wêm;sjrfhla‌ m;a lsÍfï wjia‌:dj ckdêm;sjrhdg oeka Wod ù ;sfnk w;r ta ms<sn| wd¾Ól yd uQ,H wxYj, wh muKla‌ fkdj iuia‌; rgjeishdu úuis,af,ka n,d isà'