කීර්ති පැස්කුවෙල්ගේ දුව

Keerthi Pasquel with his Daughter Charuni Pasquel
weh pdreks meial=j,a" ku Tng ;rula kqyqre we;s' kuq;a fï bkafka lS¾;s meial=j,af.a Èh‚h hehs lsfjd;a Tn weh tlajru y÷kd .kakd n‍j iy;slhs' b;ska weh m<uq jrg mqj;a m;lg ish yv wjÈ lrkakg tl;= jqKd'

pdreks fldfyduo tlmdrgu l,t<s neiafia@
myq.sh ldf,a à'ù fmda.%Eïia j.hlg iyNd.s jqKd' tysÈ ;uhs udj y÷kd .kak we;af;a'


kuq;a pdreks ku kqyqrehs@
Tõ' lS¾;s meial=j,a f.a ÿj pdreks meial=j,a lsõjyu ;uhs y÷kkafka'

;d;a;df.a wä mdf¾ hkako oeka fï foda‚f.a iQodku@
ñhqisla j,g uu leue;shs' kuq;a ta me;a;g uq¿ ld,hu fhdokak ;ju n,dfmdfrd;a;=jla keye'

ta lshkafka pdrekS f.a leue;a; fjk fohlg jf.hs@
f,dah¾ flfkla fjkak leue;shs' fï jk úg;a Wiia wOHdmk lghq;= lrkafka ta wxYfhka'

mshdf.a ySfka iene lrkak foda‚ f.a leue;a;la ke;so@
uu f,dah¾ flfkla fjkjg ;d;a;;a f.dvla leue;af;ka bkafka' Tyq wmsg ljodj;a n,lf<a keye ix.S;h f;dar .kak lsh,d'

mqxÑ ldf,a isxÿ lshkjd wms wy,d ;sfhkjd@
ug wjqreÿ 12§ zÿfõ n,kakfldaz .S;h ;d;a;d tlal m%‍ix. j,È .dhkd l<d'

oeka .S; .hkak wdrdOkd ,efnkafka ke;so@
md¾áia j,È lÜáh tl;= jqKyu iskaÿ lshkjd'

oeka tfyu lsõjg fmdä ldf,a yßu ,eÊcldßhla¨‍ fkao@
fmdä ldf,a ;d;a;s tlal md¾áia j,g .syska ˜‍ÿfõ iskaÿ lshkak˜‍ lsõjg lshkafkau keye' b;ska f.or weú;a ;d;a;sf.ka fyd|gu nekqï wykjd'

mshd f.a .S; w;ßka Tn jvd;a leue;s .S;h@
z;j ojilaz lshk .S;hg

pdreksf.a leue;a; fudk wdf¾ .S; j,go@
la,eisl,a ñhqisla j,g leue;shs' uf.a f*daka tfla jqK;a od f.k ;sfhkafka me/‚ .S;'

leue;su .dhsldj ljqo lsh,d uu weyqfjd;a@
Wudßhd''.dhlhd kï uf.a ;d;a;d ;uhs'

;d;a;df.a kñkau bÈßhg hkako n,dfmdfrd;a;=j@
wog;a wms hk ;eka j,È fï bkafka lS¾;s meial=j,af.a ÿj lsõõu ;d;a;dg olajk ie<ls,a, fkdwvqj wmsg;a ,efnkjd' th jdikdjla' kuq;a fmdä ldf,a b|,d ;d;a;d wmsg lsh,d ÿkafka wfma kñka wfma yelshdfjka ;uqkaf.au wkkH;djla f.dv k.d.kak lsh,hs'

pdreks f.a yelshdj .dhkhg muKo@
keye' mshdfkda iy .sgd¾ jdokh;a mq¿jka'

pdreks ks;ru wyk .S;hla ;sfhkjd fkao@
liqka l,aydrf.a wdof¾ is;=ï .S;hg fndfydu leue;shs'

pdrekS f.au .S;hla wykak fldmuK ld,hla n,ka bkak fjhso@
fï jif¾ fndfyda fj,djg wykak ,efnhs' ä.%s tl bjr jqKdg miafia ;j;a .S; t<s olsú'
keerthi pasquel daughter

keerthi pasquel daughter