තලවතුගොඩ රුපියල් ලක්ෂ 10 කොල්ලය CCTV

තලවතුගොඩ රුපියල් ලක්ෂ 10 කොල්ලය මිනිත්තුවකදී ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් කොල්ලකරුවන් අල්ලා ගැනීමට පොලිස් කණ්ඩායම් 10ක් යොදා ඇතැයිද පොලිසිය පවසයි.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...