මෙරට පළමු චන්ද්‍රිකාව වන රාවනා -1 ගුවනට

Y%S ,dxlslhska fofofkl= úiska ks¾udKh lrkq ,enq zrdjKd 1z pkaøsldj /.;a frdlÜgqj Y%S ,xld fõ,dfjka wo ^18od& w¨‍hu 2'16g wNHdjldYh n,d id¾:lj .uka weröh'

tu pkaøsldj miq.sh fmnrjdß 18 jk od cmdk wNHjldY .fõIK tackaish ^Japanese Aerospace Exploration Agency - JAXA& fj; Ndr ÿkafkah'

පාර්ලිමේන්තුව හෙට (14) උදේ 10ට කැඳවයි

ckdêm;sjrhd úiska jHjia:d úfrdaë f,i m%cd;ka;%jdohg mhska .iñkai isÿ l< md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍfï .eiÜ m;%h w;aysgqùug ksfhda. lrñka fYaIaGdêlrKh ,ndÿka ;Skaÿj wkqj md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍula isÿ fkdjk neúka fmr ksl=;a lr ;snQ .eiÜ m;%h wkqj fyg ^14& fmrjre 10'00g md¾,sfïka;=j le|ùug l;dkdhljrhd ;SrKh lr ;sfí'

ta wkqj l;dkdhl lrE chiQßh uy;d úiska fyg fmrjre 08'30g mlaI kdhl /iaùulao le|jd we;

ඡන්දෙට විතරක් පොහොට්ටුවට යන්න බෑ

bÈß ue;sjrKfha§ md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;aùu i|yd muKla fmdfydÜgqfõ idudðl;ajh ,nd.ekSug ;uka iQodkï ke;ehs ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq wud;H ohdisß chfialr uy;d m%ldY lrhs'

Tyq tfia mejeiqfõ hymd,k wdKavqfõ weue;s ;k;=re orñka isá tlai;a ck;d ikaOdkh ksfhdackh l< Y%S,ksm 15 fokdf.a lKavdhfï msßila Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa idudðl;ajh ,nd.ekSu .ek  l< úuiqul§ Bg ms<s;=re foñks'

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වටිනාකම ලක්ෂ 5000ට ගියා - ජනපති

md¾,sfïka;=fõ uka;%Sjrekaf.a jákdlu remsh,a ñ,shk 500la olajd by< .sh nj;a ta wkqj md¾,sfïka;=j úiqrejdyeÍug ;SrKh l< nj;a ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úfYaI m%ldYhla lrñka mejeiSh'


wo ^11od& Tyq l< úfYaI m%ldYh


f;rejka irKhs" foú msysghs"


f.!rjkSh jkaokSh uyd ix>r;akfhka wjirhs"

ශ්‍රීලනිපය සමාදානයෙන් සැතපේවා…මංගල

—Y%S ,xld ksoyia mlaIh iudodkfha ie;fmajd˜ hehs i|yka lrñka ux., iurùr uy;d úiska ish Üúg¾ .sKqu u.ska m‚úvhla ksl=;a lr ;sfí'

—1951 isg 2018 olajd' tia'ví,sõ'wd¾'ã" isßudfjda" wkqr iy pkaøsl nKavdrkdhl hk whf.a wdorŒh mlaIh ffu;%Smd, isßfiak øෝyshd úiska mjd§ >d;kh lrk ,§' u,ajvï wkjYHhsæ˜ hkqfjka tys jeäÿrg;a i|yka fõ'

සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව

fïI -  Tfí ,.akdêm;s l=c tfldf<diajekafka .uka lrñka Wodjk fuu i;sh fndfyda ÿrg ñY‍%M,odhl fõ' Wiia wOHdmkfha fhfok YsIH YsIHdjkag miq.sh Èkj, meje;s is;a ;ejq,lg úi÷ï ,efí' uõmshkag ;rula wm,odhl nj fmfka' i;sh wdrïNfha§  .DyÔú;h ms<sn| is;a ;ejq,la we;s úh yelshs' wd.u oyug is; fhduqfõ' i;sh ueo jk úg fuu ndOd fndfyda ÿrg u. yef¾' f.or ÈhqKqjg lrk lghq;= id¾:l fõ' wdodhï ;;a;ajh hym;a fõ' .=re oYd .; lrk whg wm,hs' wka whg ñY‍%M,odhl fõ'

පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය අහෝසියි

fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk wxYh wfydais lsÍu i|yd rch ;SrKh lr we;'

fuu wxYh úiqrejd yer tys ks,OdÍka udre lsÍug C%shdlrk njg fmd,siam;sjrhd w.ue;s uyskao rdcmla‍I uy;d fj; oekqï § we;s w;r ta .ek ;ud o lghq;= lrk nj rdcmla‍I uy;d i|yka lr ;sfí'rcfha wdrxÑ ud¾. mejiqfõ úiqïmdfha isg C%shd;aul jQ lKavdhula uQ,H wmrdO úu¾Yk wxYh fj; ksfhda. foñka kvq mejßh hq;= mqoa.,hka ms<sn|j okajd we;'

ලංගම වැටුප් වැඩි කෙරේ

miq.sh rch uÕska w;aysgqjd ;snQ Y%S ,x.u fiajlhkaf.a jegqma jydu l%shd;aul jk mßÈ jeä lsÍug rch mshjr f.k we;ehs m%jdyk wud;HdxYh mjihs'

iuia; fiajlhkau wdjrKh jk mßÈ fï jegqma jeä lsÍu isÿjk w;r ta i|yd jk wkque;sh miq.sh n%yiam;skaod ^8& ysñj ;sì‚'

ta wkqj jegqma jeä lsÍfï wdrïNl mshjr Bfha ^10& WoEik fi;aisßmdfha§ meje;ajQ w;r ixfla;d;aulj 50 fokl=g jegqma jeä lsÍï ,nd §u isÿúh'

පාර්ලිමේන්තුව විසුරවීමෙන් පසු පළවූ Facebook නිර්මාණ

මනූෂ රු. බිලියනක වන්දි ඉල්ලයි

;ud iïnkaOfhka idjoH yd wmyd;aul m%ldY lsÍug úfrdaOh olajñka ä,dka fmf¾rd yd wrekaÈl m%kdkaÿ hk uka;%Sjreka fofokdf.ka remsh,a ì,shkhl jkaÈhla b,a,d md¾,sfïka;= uka;%S ukQI kdkdhlaldr uy;d úiska tka;rjdishla hjd we;ehs jd¾;d fõ'


miq.sh Tlaf;dan¾ 26 jkod ckdêm;sjrhd úiska l=uka;%KldÍ f,i uyskao rdcmlaI uy;dj w.ue;sjrhd njg m;alsÍfuka miq lïlre yd úfoaY /lshd ksfhdacH wud;HOQrfha Èjqreï ÿka ukQI kdkdhlaldr uy;d miqj tu Oqrfhka bj;aù tlai;a cd;sl mlaIhg tla úh'