අල්ලස් වරදකරුට ජනපති සමාව

w,a,ia fpdaokdjlg jrolre ù jir 18l nrm;< jev iys; isro~qjï kshu ù isá jrldfmd< m%dfoaYsh iNdfõ ysgmq iNdm;sjrhdg ckdêm;s iudj ,eî we;s fyhska fld<U uydêlrK úksiqre YIs ufykaøka uy;d úiska Tyq ksoyia lrk ,§'

jrldfmd< m%foaYfha ud¾. ;=kla bÈlsÍug wod< fldka;%d;a;=j ,nd§u i|yd fldka;%d;alrefjl=f.ka remsh,a 25"000l w,a,ila b,a,d ,nd.ekSfï fpdaokdjg jrolre lrñka uydêlrKfhka kshu l< o~qju wNshdpkdêlrKh úiskao ;yjqre fldg ;sìh§ wdKavql%u jHjia:dj hgf;a ckdêm;sjrhdg ,eî we;s n,;, hgf;a wod< iNdm;sjrhd fuf,i ksoyia fldg we;ehs fy<s úh'

වසර 9කට පසු සක්විති රණසිංහ ඇප මත නිදහස්

kvq ;=kla iïnkaOfhka jir kjhlg wdikak ld,hla rlaIs; nkaOkd.dr .; lr isá ilaú;s yjqisx wekaâ lkaiag%laIka iud.fï wêm;s pkaok úrl=udr fyj;a ilaú;s rKisxy keue;a;d wem u; uqodyeÍug fld<U uydêlrKh kshu l<d'

Y%S ,xld uy nexl=fõ wkque;shlska f;drj kS;s úfrdaë uQ,H wdh;khla mj;ajdf.k hdu iy uyck;djf.ka remsh,a fldaá 162 lg wêl uqo,a ;ekam;= ,nd f.k tajd idjoH mßyrKh lsÍu we;=¿ fpdaokd hgf;a kvq ;=kla iïnkaOfhka jir kjhlg wdikak ld,hla ilaú;s rKisxy rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;snqKd'

නුවන් ප්‍රදීප් අබාධයකට ලක් වෙයි

f,dal l=i,dk tlaÈk ;rÕdj,shg tlaj isák Y%S ,xld lKavdhfï fõ. mkaÿ hjk l%Svl kqjka m%§ma wo ^09& mej;s mqyqKq ieishl§ wdndOhlg ,laj we;s nj jd¾;d fõ'l%slÜ wdh;kh i|yka lf<a fudyqf.a ol=Kq wf;a iq<e.s,a, ì§ hdulg ,laj we;s njhs'

kqjka m%§ma fï jk úg m%;sldr i|yd fhduqlr we;'fu fy;=fjka i;shl ld,hla hk ;=re ;r. i|yd iynd.s úh fkdyels jd¾;d fõ'fuf,i wndohlg ,la ùu fya;=fjka Tyqg ;rÕdj,sfhka bj;a ùug isÿjqjfyd;a liqka rdð;" Y%S ,xld lKavdhug tlajk nj i|yka  fõ'

උසස් පෙළට නව විෂයයන් හතරක්

Wiia fm< wksjd¾h wOHdmkh hgf;a y÷kajd ÿka úIhhka 26 ka y;rla bj;a lr kj úIhhka y;rla y÷kajd §ug wOHdmk wud;HdxYh ;SrKh lr we;'

fjí ks¾udKlrKh" uDÿldx. ixj¾Okh" l,dj yd msßie,iqïlrKh iy mßir wOHhkh hk úIhhka fuf,i bj;a lr ;sfnk w;r ta fjkqjg mß.Kl oDVdx. yd cd,lrKh" ksuejqïlrKh" m‍%j¾Okh yd wf,úlrKh iy uqøKh hk úIhhka wÆ;ska y÷kajd §ug kshñ;h' idudkH fm< úNd.fha§ .‚;h yd bx.‍%Sis úIhhkag wvq ola‍I;djla olajk isiqkag by; úIhhka yeoEÍug we;s wmyiq;dj m‍%Odk jYfhka i,ld n,d tu úIhhka bj;a lsÍfï ;SrKh f.k ;sfnk w;r Bg wu;rj mdif,a § tu úIhhka yeoEÍfuka miq wdh;k.; mqyqKqjg fhduq lsÍfï§ o .egÆ u;= ù ;sfnk nj wud;HdxY wdrxÑ ud¾. mejiSh' tu úIhhka i|yd isiqka olajk wvq ola‍I;dj tu ;;a;ajhg o fya;= ù we;'

මංගල මාතර පන්සල් යයි

ud;r m%foaYfha úydria:dk ;=kl ixj¾Ok lghq;= ms<sn| idlÉPd lsÍug uqo,a weu;s ux., iurùr uy;d Bfha ^08& tu úydria:dkj,g .sfhah'uqo,a wud;H ux., iurùr uy;d ud;r uyd uka;skao msßfjk" ud;r isßux., úydrh" ud;r fjf,af.dv iqoiqka uy úydrh hk úydria:dkj,g fufia .sfhah'

flfia fj;;a ud;r Èia;%slalfha úydria:dk fj; we;=,aùu ;ykï lrñka miq.shod ix> wd{djlao ksl=;a lf<ah'

ජනාධිපතිවරණයට පෙර මහ මැතිවරණයක්

ckdêm;sjrKhg fmr yÈis uy ue;sjrKhla meje;aùu i|yd ckdêm;s" úmlaI kdhl iy w.ue;sjrhdo tlÕ;djlg meñK isák nj wdKavqfõ foaYmd,k wdrxÑud¾. mejeiSh'

fï i|yd md¾,sfïka;=j úiqreúh hq;= w;r Bg md¾,sfïka;=fõ ;=fkka foll n,hla ;sìh hq;=h' Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uka;%Sjre ish¨‍fokdu;a" ta úmlaIfha ish¨‍u uka;%Sjreka" ck;d úuqla;s fmruqK iy fou< cd;sl ikaOdkfha uka;%Sjreo" tlai;a cd;sl mlaIfha lf;da,sl uka;%Sjre we;=¿ miqfm< uka;%Sjre msßilao fï i|yd fïjkúg;a leue;a; m<lr we;s nj tu wdrxÑ ud¾. mjihs'

රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී ඉල්ලා අස්වෙයි

rdcH nqoaê fiajfha m%OdkS ysgmq ksfhdacH fmd,siam;s isir fukaäia uy;d ish Oqrfhka b,a,d wiaù ;sfí'

fi!LHuh fya;= olajñka Tyq ish Oqrfhka b,a,d wiaù we;'mdial= bßod m%ydrh ms<sn|j fidhd n,k md¾,sfïka;= f;aÍï ldrl iNdj yuqjgo Tyq le|jkq ,eîh'

අරාබි නාම පුවරු සියල්ල ඉවත් කරනවා

wrdì NdIdfjka we;s kdu mqjre ish,a, bj;a lroeóug bÈß i;s lsysmh ;=< lghq;= lrk nj ckudOH weue;s yd wdrlaIl rdcH wud;H rejka úchj¾Ok uy;d is¿ñKg lSh' fï iïnkaOfhka leìkÜ /iaùfï§ idlÉPdjg .;a nj;a" kefÛkysr m<d; we;=¿ m%foaY lsysmhl tfia wrdì NdIdfjka m%o¾Ykh lr we;s ish¨‍ kdu mqjre bj;a l< hq;= njg ;SrKh jQ nj;a weue;sjrhd mejiSh'

we;eï rdcH wdh;k ;=< mjd wrdì NdIdjg mquqL;djh ,nd § we;s nj jd¾;d ù we;s njo fmkajd ÿka weue;sjrhd Y%S ,xldj ;=< isxy," fou< yd bx.%Sis yefrkakg fjk;a NdIdjlska kdu mqjre m%o¾Ykh lsÍug bv ,nd fkdok nj lSh'

ශ්‍රී ලංකා - පාකිස්තාන තරගය අත්හැර දැමෙයි

f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha 11 jeks ;r.h f,iska Y%S ,xld lKavdhu yd mdlsia;dk lKavdhu meje;aùug kshñ;j ;snQ ;r.h j¾Idj fya;=fjka w;ayer oeóug isÿúh' ldisfha jdish fyda Wr.d ne,Sug wjia:dj fkd,enq‚'

fuu ;r.h ì%iag,ays meje;aùug kshñ;j ;snq‚' ;r.h w;ayer oeóu fya;=fjka lKavdhï folgu tla m%ido ,l=K ne.ska ysñúh' ta wkqj m%ido ,l=Kq igyfka f;jeks ia:dkh Y%S ,xldjg;a" isjqjeks ia:dkh mdlsia;dkhg;a ysñj ;sfí'

විමල්ට එරෙහිව බදියුදීන් CID යයි

ysgmq wud;H ßIdâ nÈhq§ka uy;d cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY uy;dg tfrysj meñ‚,a,la boßm;a lr ;sfí'

wmrdO mÍlaIk fomd¾;fïka;=j fj; wo ^07& miajrefõ meñ‚ Tyq md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY j.lSï úrys; fpdaokdjka ;ukag úreoaOj t,a, lrñka cd;Ska w;r ffjr we;s lsÍug iy m%Yak we;s lsÍug l=uka;%K ldÍ jevms<sfj,la l%shd;aul lsÍu iïnkaOfhka läkï mÍlaIKhla lrk f,i b,a,d meñ‚,a,la lr ;sfí'