සා.පෙළ ප්‍රතිඵල අනිද්දා

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනිද්දා (28 වැනිදා) නිකුත් කෙරේ.

මෙම විභාගය සඳහා පාසල් හා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෝ හත් ලක්‌ෂයකට ආසන්න පිරිසක්‌ පෙනී සිටියහ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...