අවි ගබඩාවේ මහා විනාශය

explosions and fire at an ammunition dump in the Salawa Army camp in Kosgama.
fldia‌.u id,djys msysá hqo yuqod wú .nvdfõ uyd úkdYhla‌ isÿù we;'

fuhg jir 18 lg fmr fldia‌.u ;=kS,E,s lïy, msysgd ;snQ ia‌:dkfha fuu wú .nvdj ia‌:dms; lrk ,oafoa ck;djf.a úfrdaOh ueoh'

fldia‌.u wú .nvdfõ u,aáner,a frdlÜ‌ hka;% i|yd Ndú; lrk .%dâ frdlÜ‌o" ñ'ó'122" 130" 152 j¾.fha ld,;=jla‌l= WKa‌vo ñ,sóg¾ 70" ñ'ó'120 fudagd¾ WKa‌vo ;snQ nj wkdjrKh fõ'

fï wdhqO .nvdfõ à 56 wú i|yd jQ m;frdïj, isg .%dâ frdlÜ‌ ola‌jd ;snqKd hEhs by< fmf<a yuqod wdrxÑ ud¾. mejeiSh'

fuf,i n,.;= frdlÜ‌ ola‌jd ;snQ fuu wú .nvdfõ yÈisfha .skakla‌ we;sùu nrm;< m%fya,sldjls'

miq.sh uehs 31 od bkaÈhdfõ uydrdIag% m%dka;fha mQf,d.a k.rfha wdhqO .nvdj ;=< .skakla‌ we;sù th uq¿ukskau úkdY úh'

th isÿù i;shla‌ .;ùug fmr fldia‌.u wdhqO .nvdj uq¿ukskau úkdY úh'

fuh w;ajer§ula‌ fyda úÿ,s ldkaÿùula‌ u; isÿjQjla‌ hEhs mejeiSug mq¿jk'

tfy;a jkaks fufyhqu iufha fuu wdhqO .nvdjg oeä wdrla‍Il úêúOdk fhdojd ;snq‚'

tfia jQj;a wdhqO .nvdfõ wdrla‍Il lghq;= ÿ¾j, ;;a;ajhl meje;s nj meyeÈ,sh'

tfiau Y%S ,xld yuqodfõ yDoh jia‌;=j jQ u,aáner,a frdlÜ‌ m%ydr hka;% i|yd Ndú; lrk ˜‍.%dâ˜‍ frdlÜ‌ úYd, f;d.hla‌ f.dv .id ;snqfKa fuu wdhqO .nvdfõhs'

fï .%dâ frdlÜ‌ j, ld,iSudj bl=;aùu ksid tajd kej; ilia‌ lsÍug yuqod n,OdÍka Wkkaÿjla‌ ola‌jd ke;'

.=jka yuqodfõ tï whs 24 m%ydrl fy,sfldmag¾j,g uqyqKmEug isÿjQfhao tu ;;a;ajhghs' ksis fõ,djg tlS m%ydrl fy,sfldmag¾ w¨‍;ajeähd lsÍug .=jka yuqod n,OdÍyq l%shdlf<a ke;'

yuqod wdrxÑ ud¾. wkqj fldia‌.u wú .nvdfõ ;snQ WKa‌v iy m;frdï j,ska jeä yßhla‌ l,a bl=;ajQ tajdhs' fïjd úl=Kd ouk f,i rch hqo yuqodjg oekqï ÿkak;a wdrla‍Il wud;HxYfha wdh;khla‌ iuÕ mj;sk lU weÈ,a,la‌ ksid tlS WKa‌v iy m;frdï läkñka úl=Kd oud ke;'

fldia‌.u wú .nvdj hkq hqo yuqodfõ 2 jeks úYd,;u wdhqO .nvdjhs'

fï wú .nvdj .sksf.k msmsÍfï isoaêh úu¾Ykh lsÍug ryia‌ fmd,sisho fhdojd we;'

tfy;a remsh,a fldaá .Kkl m;frdï yd WKa‌v .sksf.k úkdY ùu .ek ˜‍j.lshkafka ljqrekao@˜‍

tfiau fï wú .nvdj yÈisfhau msmsÍu miqìfï úfoaY T;a;= fiajdjla‌ l%shd;auljQfhao hk nrm;, m%Yakh rch yuqfõ mj;S' fldia‌.u wú .nvd yfhka 2la‌ fï jkúg úkdY ù we;' ksis wdrla‍Il úê úOdk u; m;frdï yd WKa‌v .nvd lr ;snQ nj hqo yuqod n,OdÍka mejiqj;a uydud¾.hla‌ whsfka wú .nvdjla‌ mj;ajdf.k hkafka ke;' tfiau wú .nvd ia‌:dk.; l< hq;af;a fmdf,dj hgh' tfiau iEu wú .nvdjla‌ jfÜu mjqre ^RamÉrt& bÈlr ;sìh hq;=h' tfy;a fldia‌.u tjeks mjqre bÈlr fkd;snq‚'

jkaks fufyhqu iufha fldia‌.u wú .nvdjg w; ;eîug fldákag yelsjQfha ke;' id,dj m%foaYfha nia‌ r:hl .ukal< fldá ;%ia‌;hl=o tl, wiqúh' tfia kï fldia‌.u wú .nvdj yÈisfhau .sksf.k msmsrefka flfiao@

j;auka wdrla‍Il f,alïjrhd uE;l§ mejiqfõ wdrla‍Idj ÿ¾j, ke;s njhs' wdrla‍Idj Yla‌;su;a kï fldia‌.u wú .nvdj .sksf.k msmsrefka flfiao@ tu .skak iq¿fjka we;sjk wjia‌:dfõ ksud oeóug yelshdjla‌ fkd;snqfKao@

fldia‌.u yuqod ixlS¾Kfha .sks ksùfï hka;%hla‌ fkd;snqfkao@

flfia fj;;a ish .e,ùu Wfoid yuqod n,OdÍka úúO m%ldY lrk nj meyeÈ,sh'

tfy;a úkdYjQfha ck;djf.a Okh nj lsjhq;=hs'

fldia‌.u wdhqO .nvdj úkdY ùfuka jvd;a i;=gg m;aù we;af;a B<ï cd,hhs' Y%S ,xld yuqodfõ wú .nvdj uq¿ukskau úkdY jQ nj ola‌jñka fmf¾od ^5od& rd;%S hqfrdamd B,ï .=jka úÿ,sh úáka úg f;dr;=re úldYkh lrkq ,eîh'

lS¾;s j¾Kl=,iQßh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...