හමුදාවේ අණ නොතැකු ලොක්කා Video

Boss tried to go down the road, regardless of the military commandfldia.u id,dj hqo yuqod l|jqf¾ wú .nvdj msmsÍu fya;=fjka fï jkúgo l|jqr wjg m%foaYh wê wdrlaIs; l,dmhla f,i kï lr ;sfí' tfia isú,a ck;djf.a wdrlaIdj Wfoid wdrlaIl wxY lghq;= lroa§ yuqod ks,OdÍkag n,mEï lrñka wod, m%foaYhg we;=¿ùug iqmsß ÔÊ ßhlska Bfha ^06& meñ‚ msßila W;aidy lrkq ,enqjd'

ck;djg we;=¿ùug wjir fkdfok l,dmfha ;uka i;= fílßhla we;ehso" tu fílßh ne,Sug ;udg iy ;uka iu. meñ‚ msßig hdug bv fok f,io wod, mqoa.,hd yuqod ks,OdÍkag n,mEï l<d' yuqod ks,OdÍka tu mqoa.,hdg wod, wjirh fkdÿka úg" Tyq ;u cx.u ÿrl;kfhka lsisfjl=g weu;=ula f.k yuqod ks,OdÍhdg ,nd ÿkakd'

fuu isÿùï rE.; l< ckudOH wdh;khl leurd Ys,amsfhl=g wod, mqoa.,hd iy Tyq iu. meñ‚ wfhla ;¾ckh lrñka lshd isáfha wod, ùäfhdaj uld ouk f,ihs' fuys§ tu msßi wod, leurd Ys,amshdg È.ska È.gu wiNH f,i nek jÈkqo olakg ,enqKd'

Ôma ßfha wiqkaf.k isákafka fílßhla ysñnj mejiQ mqoa.,hdh' wfkla ;eke;a;d .fï wfhla nj mjiñka ;¾ckh l< mqoa.,hdhd'