රන්ජන් තනිව අවුරුදු සමරයි (VIDEO)

ranjan aurudu<UqKq isxy, iy fou< w¨‍;a wjqreoao iqmqreiq mßÈ pdß;% jdß;% bgq lrñka iurkakg ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl uy;d lghq;= lr ;snqKd'

fujr wjqreoao;a ;ksj yso wjqreÿ lEu fïih ri n,kakg ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl uy;d lghq;= lr ;snQ wdldrh Tyqf.a f*ianqla msgqj ;=< ùäfhdajlska m< lr ;snqKd'

^tu ùäfhdaj my;ska oelafõ&

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...