පොලීසියටත් හොරු පනී!

thief
,.a., fmd,sia ia:dkhg wo ^14& w¨‍hu lvd jeÿKq msßila tys ;snQ .skswú f;d.hla meyerf.k f.dia ;sfnkjd'

à 56 .sks wúhla iy msiaf;da, 5 la fuf,i meyerf.k f.dia we;s njhs jd¾;d fjkafka'w¨‍hu 2'00 g muK fuh isÿj ;sfnk w;r wú .nvdfõ ;snQ WKav lsysmhla o w;=reokaj we;s njhs jd¾;d jkafka' wod< isoaêh isÿjk úg fmd,sia ks,OdÍka isõfofkl= rd;‍%S fiajd uqrh i|yd wkqhqla; lr ;sfnkjd' isoaêh iïnkaOfhka fmd,sia úu¾Yk ls‍%hd;aulhs'