කාංචනා රටහැර යන්න හදයි !

ckm%sh ks<shla jk ldxpkd fukaäia rg yer hdug iQodkïjk nj jd¾;d fõ'flfiajqjo ldxpkd mjikafka fufia msgrg hkafka flá l,lg njhs'ish ieñhd lsysm úgla ,xldjg meñK .sho È.= l,la tl jy,la hg isàug fkdyels jQ ksid orejka fofokdo iuÕ Tyq yd ld,h .; lsÍug fuf,i hk njo weh lshd isà'

fï ;SrKh l,l isg .ekSug iQodkïj isá tlla nj;a" frdIdka yd újdy ù fïjk úg jir 5la njo weh fy<slr ;sfí'flfiajqjo ;ud ndr.;a ish¨‍ jev fïjk úg wjikaj we;s nj;a" w¨‍;a ks¾udK i|yd wdrdOkd ,enqKo ;ud úfoia.;ùug isák neúka tajd m%;slafIam l< njo weh mjid we;'ldxpkdf.a rx.khka bÈßfha§ l,lg oel.ekSug fkd,efnkq we;s njo fï w;r jd¾;d fõ'

fï Èkj, úldYh jk .sßl=< wE wjika jrg rÕmE fg,skdgH fõ'ldxpkdf.a ieñhd ì%;dkH mqrjeis Ndjh we;af;ls'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...