සජීවීව මිහිතලය නරඹන්න

Tn fï n,d isákafka wka;¾cd;sl wNHjldY uOHia:dkfha isg iÔùj fmkajkq ,nk mDÓú o¾YKhs'

È.= ld,hla wNHjldYfha /|ùfuka leurdj,g we;s jk n,mEï y÷kdf.k tu ld¾hh i|yd jvd;a ld¾hla‍Iu leurd ksIamdokh lsÍu i|yd lrkq ,nk w;ayod ne,Sula f,i kdid wdh;kfhka fuu leurd wka;¾cd;sl wNHjldY uOHia:dkfha ia:dms; lrkq ,en ;sfí'

Tn fï iÔù o¾Yk krUk úg fmfkaú mDÓúh fiñka N%uKh jk wkaou'' fuu leurd ;;amrhg lsf,daóg¾ 8l fõ.fhka" ke;fyd;a mehg ie;mqï 18"000l fõ.fhka mDÓúh jgd .uka lrkq ,nkjd' ta wkqj mDÓúh jgd iïmQ¾K jghla hdug .; jkafka úkdä 90 jeks ld,hla muKhs'
ie'hq - leurd lsysmhlska" úúO fldaK j,ska ,efnk o¾YK Tng oel .; yels w;r leurd folla w;r udre ùfï§ we;eï úg ;srh w¿ meyefhka Èiajk wjia:d we;'

;srh l¿ meyefhka fmfka kï tu wjia:dfõ§ leurd we;af;a mDÓúfha rd;%S ld,h we;s m%foaYfhahs'

^Wmßu úkdä 45l ld,hlska leurd mDÓúfha wdf,dalu;a fmfoig meñfKkq we;&

ia;+;shs is;a àù