ක්‍රේන් එකෙන් බිත්තරය ඔසවයි

oejeka; hlv l=Üá tiùu i|yd fhdod .kq ,nk fhdaO fla%ka hka;%hla Wmfhda.s fldgf.k l=vd l=l=,a ì;a;rhla lgqj fkdlefvk wdldrfhka by<g tiùu tlaflda msiaiq jevls' ke;fyd;a w;s Y+r l%shdjls'

fï l%shdj wNsfhda.hla f,i .kq ,enqfõ Ökfha úYd,;u f;,a ksIamdok iud.fï fla%ka l%shd lrjkafkl= f,i lghq;= lrk *eka pqoa,ska úisks' Tyqf.a idudkH ld¾hNdrh jkafka w;s oejeka; f;,a f.khk mhsmam fla%ka hka;%fha wdOdrfhka tyd fuyd f.khEuhs'


fgdka ;=kla n/;s fuu fhdaO fla%ka hka;%h idudkHfhka fhdod .kq ,nkafka fhdaO jev i|yd ñi ì;a;rhla jeks iq¿ fohla tiùu i|yd fkdfõ' tfia u ì;a;rfha lgqj fkdì‍‍fËk whqßka fla%ka w~qfjka w,a,df.k by<g tiùu b;d mßiaiñka l<hq;= ishqï l%shdjls'

fla%kfha oejeka; hlv lg ie§ we;s hlv máj,ska fuu ì;a;rh w,a,f.k by<g Tijd .kq ,enqfõ Tyqf.a ñ;=rka f.a T,ajrika uOHfhah'

;u fla%ka hka;%h Wmfhda.S lrf.k b;d u l=vd foaj,a w,a,d .ekSu pqka,ska f.a úfkdaodxYhla fjhs'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...