මව් පදවිය ලැබීමට සුදුසුම කාලය

uõ moúh .eye‚h fuf<dj Ôj;aj bkakd ifufha ,nk W;=ïu moúh f,i kï lrkq ,nhs'kS;sfhka újdy jk jhi wjqreÿ 18 f,i  olajd we;s ksid wjqreÿ 18 ka miq uõ moúh Wreu lr .kakd .eyeKq wh wm rfÜ nyq, fjhs' kuq;a ffjoH úoHkql+,j .eí .ekSug iqÿiq ld, mrdihla mj;shs' tu ld, mrdih wjqreÿ 25 - 30 olajd hehs yÿkdf.k ;sfí'

ia;%Shl bm§fï§ äïn ñ,shk folla muK äïn fldaIj, oel.; yelshs' bm§fuka miq ia;%shlf.a äïn fldaIj, äïn ksIamdokhla fkdfjhs' ;reK jhi wjidkjk úg wjqreÿ 35g miq äïn j, fkialï isÿjk ksid .¾N ld,fha we;sjk wdNdO l%ufhka jeä fjhs' ta ksid wjqreÿ 35 jk úg mjq, iïmq¾K lr .ekSu ldka;djl úiska isÿ lsÍu fhda.H fjhs'