සම්පායෝ රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

kaOkd.dr /|úhkag myiqlï iemhSfï fpdaokdj u; w;awvx.=jg .;a ó.uqj ysgmq nkaOkd.dr wêldÍ wkqreoaO iïmdfhda fyg ^04& olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr we;'
 
ta" ó.uqj jevn,k ks< fkd,;a ufyaia;%d;a fla'Ô' .=Kodif.a ksfhda.hlg wkqjhs'