හෙරොයින් ගෙන ගිය පූසෙකු අල්ලයි

fyfrdhska u;aøjH je,slv nkaOkd.drh ;=<g /f.k hdu i|yd fhdod .;a n<f,l= fld<U ue.iska nkaOkd.dr mßY%fha§ nkaOkd.dr ks,OdÍka Ndrhg f.k ;sfí'

nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j mejiqfõ"  fyfrdhska wvx.= weiqreula n<,df.a f.f<ys .eg .id rojd tu n<,d nkaOkd.drhg ;=<g hjd we;s njh'

tu weiqreu mÍlaId lsÍfï§ tys ;sî fyfrdhska .%Eï 1'7la" isï ldâm;a 2la  iy Memory chip tlla yuqjQ nj nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j mejiSh'