පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන දිනය ගැසට් කරයි

wf.daia;= 05 nodod uy ue;sjrKfhka miq wNskj md¾,sfïka;=j 2020 wf.daia;= 20 jeksod le|jkq ,efnk nj ckdêm;s udOH wxYh wo ^04& w¨‍hu ksl=;a l< ksfõokhlska oelafõ'

wdKavql%u jHjia:dfjka iy md¾,sfïka;= ue;sjrK mk;ska mejÍ we;s n,;, m%ldr ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d úiska fï ;SrKh f.k ;sfí'ta nj i|yka w;s úfYaI .eiÜ ksfõokh Bfha ^03& uOHu rd;%sfha m%ldYhg m;a lr ;sfí'