අල්ලස් වරදකරුට ජනපති සමාව

w,a,ia fpdaokdjlg jrolre ù jir 18l nrm;< jev iys; isro~qjï kshu ù isá jrldfmd< m%dfoaYsh iNdfõ ysgmq iNdm;sjrhdg ckdêm;s iudj ,eî we;s fyhska fld<U uydêlrK úksiqre YIs ufykaøka uy;d úiska Tyq ksoyia lrk ,§'

jrldfmd< m%foaYfha ud¾. ;=kla bÈlsÍug wod< fldka;%d;a;=j ,nd§u i|yd fldka;%d;alrefjl=f.ka remsh,a 25"000l w,a,ila b,a,d ,nd.ekSfï fpdaokdjg jrolre lrñka uydêlrKfhka kshu l< o~qju wNshdpkdêlrKh úiskao ;yjqre fldg ;sìh§ wdKavql%u jHjia:dj hgf;a ckdêm;sjrhdg ,eî we;s n,;, hgf;a wod< iNdm;sjrhd fuf,i ksoyia fldg we;ehs fy<s úh'


óg jir 23lg fmr isÿl< jrola iïnkaOfhka nrm;< jev iys; isro~qjï kshu ù isáh§ ckdêm;s iudj hgf;a fuf,i ksoyia fldg we;af;a jrldfmd< m%dfoaYsh iNdfõ iNdm;sjrhd f,i lghq;= fldg we;s oeÈ.u fk¿ïfo‚fha mÈxÑ udflaúgf.a ,la‍Iuka m;srdc iurisxy kue;af;ls'

wNshdpkdêlrKfha ;Skaÿj lshjd §u i|yd fuu kvqj Wmf.dkqjla u.ska le|jkq ,enQ wjia:dfõ§ ú;a;slre f,aLk iys; f.dkqjlao /f.k ú;a;s l+vqjg f.dv úh'

ta wjia:dj jkúg;a ú;a;slreg ckdêm;s iudj ,eî we;s nj i|yka ,smshla wêlrK wud;HdxYh úiska fld<U uydêlrKfha f,aLldêldÍjrhdg tjd ;snQ w;r" tu ,smsh kvq f.dkqfõ we;=<;a úh'

wdKavql%u jHjia:dfõ 34^we& hgf;a ckdêm;sjrhdg ,eî we;s n,;, u; ú;a;slre ckdêm;s iudj hgf;a ksoyia fldg we;s fyhska ta wkqj lghq;= lrk f,i wêlrK wud;HdxYh tjd ;snQ ,smsfha i|ykaj ;snQ w;r" ta wkqj ú;a;slreg ckdêm;s iudj ,eî we;s fyhska Tyq uqodyeÍug úksiqrejrhd mshjr .;af;ah'

1995 ckjdß ui m<uqjeksod;a ckjdß ui 31 jeksod;a w;r ld,fha jrldfmd<§ rcfha fiajlfhl= jk jrldfmd< m%dfoaYsh iNdfõ iNdm;sjrhd f,i lghq;= lrñka isáh§ fldka;%d;alrejl=f.ka remsh,a 25"000l w,a,ila b,a,d ,nd.;a njg ú;a;slreg tfrysj fpdaokd myla hgf;a kvq mjrd ;sì‚'

fld<U uydêlrK úksiqre iqks,a rdcmla‍I uy;d yuqfõ meje;s kvq úNd.fha§ jrldfmd< m%foaYfha Wvq.u" ;UÈh yd taúá., hk ud¾. bÈlsÍu i|yd ú;a;sldr iNdm;sjrhd fldka;%d;alref.ka w,a,ia b,a,d ,nd.ekSfï fpdaokd ;=klg Tyq jrolre lrñka 2009 Tlaf;dan¾ 29 jeksod ;Skaÿj m%ldYhg m;a flß‚'

ú;a;slre jrolre l< fpdaokd ;=kg Tyqg jir 18l nrm;, jev iys; isro~qjï kshu l< uydêlrK úksiqrejrhd tu o~qju jir 06l ld,hlska f.ù hk mßÈ l%shd;aul lsÍugo kshu fldg ;sì‚'

tu isro~qjug wu;rj ú;a;slreg remsh,a 15"000l ovhla yd w,a,ia jYfhka ,nd.;a remsh,a 25"000l uqo, oKavkhla f,i wh lr .ekSug kshu fldg ;snQ w;r" tu ov uqo,a yd oKavkh fkdf.jqjfyd;a wu;r udi 36l nrm;< jev iys; isro~qjula kshu fldg ;sì‚'

uydêlrK úksiqrejrhdf.a ksfhda.hg yd o~qjug tfrysj ú;a;slre 2010 ud¾;= ui 31 jeksod wNshdpkhla bÈßm;a fldg ;snQ w;r th úNd. l< wNshdpkdêlrKh" uydêlrKfha ;Skaÿj ;yjqre lrñka wNshdpkh m%;slafIam fldg we;'

tfia ;sìh§ 2019 wfma%,a 29 Èke;s ,smsh uÕska wdKavql%u jHjia:dfõ 34^we& hgf;a ckdêm;sjrhdg ,eî we;s n,;, u; ,la‍Iauka m;srdc iurisxy kue;a;d ckdêm;s iudj hgf;a ksoyia lrk nj oekqï § ;sì‚'