අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති පළ කළොත් දැඩි දඬුවම්

rdcH wdrla‍Idjg" cd;sl wd.ñl iu.shg ndOd jk ffjÍ m‍%ldY lf<d;a  o~qjï fokak;a kS;s ilihs

ksjerÈ fkdjk m‍%jD;a;s m‍%pdrh lsÍug tfrysj o~qjï mekùug rch ;SrKh lr we;' fï ioyd kS;s mekùug oKav kS;s ix.‍%yh yd wmrdO kvq úêúOdk ix.‍%yh ixfYdaOkh lsÍug weue;s uKav,h fmf¾od ^04 od& ;SrKh lrkq ,eîh' ta wkqj ksje/È fkdjk m‍%jD;a;s m‍%pdrh iïnkaOfhka jerÈlre jk whl=g remsh,a oY ,laIhla olajd jk ov uqo,la fyda jir mylg fkdjeä isr o~qjula fyda tu o~qjï folu mekùug wjYH kS;s ilia flf¾'


fuu kS;s mekùug cd;sl wdrlaIdj ms<sn| md¾,sfïka;=fõ wdxYsl wëlaIK ldrl iNdj l< b,a,Sulg wkqj wêlrK yd nkaOkd.dr m‍%;sixialrK wud;HxYh Bg wod< fhdackdj weue;s uKav,hg bÈßm;a lr wkque;sh ,nd f.k we;'

rdcH wdrlaIdjg yd cd;sl" wd.ñl iu.shg ndOd jk ffjÍ m‍%ldY lrk ;eke;a;kag tfrysj o~qjï mekùu i`oyd kS;s f.k taug rch ;SrKh lr we;'fï iïnkaOfhka jrolrejka jk whg ov uqo,a mekùug fyda isr o~qjï kshu lsÍug kS;s ilia lsÍug kshñ;h'

fuu kS;s mekùug oKav kS;s ix.‍%yh yd wmrdO kvq úêúOdk ix.‍%yh ixfYdaOkh lsÍug weue;s uKav,h fmf¾od ^04 od& wkque;sh ,nd § we;'cd;sl wdrlaIdj ms<sn| md¾,sfïka;=fõ wdxYsl wëlaIK ldrl iNdj lrkq ,enQ b,a,Sulg wkqj wêlrK yd nkaOkd.dr m‍%;sixialrK wud;HxYh úiska óg wod< fhdackdj weue;s uKav,hg bÈßm;a lr wkque;sh ,nd f.k ;sfí'

rks,a O¾ufiak